Välfärdsteknik och bostad i samspel – ta del av insikter från webbinariet!

Hur skapar vi trygga, moderna och innovativa bostäder för våra äldre? Idag står vi inför nya möjligheter och utmaningar med att integrera smart teknik i fastigheter. Hur kan 5G, smart belysning och genomtänkt planlösning skapa bättre förutsättningar för välbefinnande i hemmet?

För att belysa dessa frågor bjöd Camanio och SeniorVärlden in till ett digitalt webbinarium! Tillsammans med våra panelgäster lyfte vi bland annat integration av välfärdsteknik och fastighetsteknik, behovet av samverkan mellan olika aktörer för att skapa framtidens äldreboenden och inte minst individens möjlighet till en aktiv roll i sitt boende.

Framtidssäkrade boenden

För att bygga framtidssäkrade boenden för äldre behöver flera aktörer, yrkesgrupper och intressenter tas med. Även vårdpersonal och de boende som bor och använder ytan bidrar med värdefulla insikter.

Fredrik Hörnsten på Hemsö, ser att det finns en splittring mellan regering, kommun och andra aktörer som gör att det ofta leder till kortsiktiga satsningar. Om helheten inte tas med när ett boende byggs kan det exempelvis leda till att fiber dras fram till dörren men att det saknas wifi för de boende.

Vi kan bygga in bättre infrastruktur så att andra aktörer också kan använda det i våra fastigheter. Om vi gör det i samspel och i dialog med andra aktörer som t.ex. Camanio eller Siemens (...), samtidigt som vi utnyttjar vår fleråriga kunskap kan vi nog skapa den här plattformen där infrastrukturen blir bättre och där den blir användbar för slutanvändarna; vårdgivarna och de boende.

-Fredrik Hörnsten, Digitaliseringschef, Hemsö

Individen, exempelvis äldre på trygghetsboende eller äldreboende, kommer i framtiden att kunna ta en mer aktiv roll menar Börje Bjelke, Professor och specialist i geriatrik. När den basala infrastrukturen finns på plats, till exempel wifi, bidrar det till individens självständighet.

Det här kommer att ge individen som bor där mer egen power och kunna påverka sin egen livssituation. Begreppet patient som är en lite passiv deltagare kommer nog att vara ett historiskt begrepp så småning om (...), och så även i vårt vanliga boende kommer vi att vara mer aktiva i vår egen roll.

- Börje Bjelke, Överläkare, Professor och Specialist i geriatrik, Oslo universitet & SeniorVärlden


Att i ett tidigt stadie tänka på integration av välfärdsteknik och fastighetsteknik i en byggnad möjliggör synergier där samma teknik kan användas i olika syften.


Teknik för flera syften

Redan i projekteringen av ett boende behöver digitaliseringen ta plats och strategisk planering för exempelvis infrastruktur och tjänster tas i åtanke. Att i ett tidigt stadie tänka på integration av välfärdsteknik och fastighetsteknik möjliggör synergier där tekniken kan användas i olika syften. Kim Ekberg, Head of Digital Buildings på Siemens Smart Infrastructure ser flera värden när fastighet och omsorg länkas samman.

Exempelvis kan det handla om att öka trygghet och livskvalitén för de boende, att jobba för en bättre arbetsmiljö och frigöra tid för personalen. Men det kan också handla om att vi kan minska vår energianvändning men fortfarande möta och matcha de behov som finns inom verksamheten.

- Kim Ekberg, Head of Digital Buildings, Siemens Smart Infrastructure

Att digitalisera äldreomsorgen

Med en väl genomtänkt byggnad där helheten har planerats, kan tekniken bidra till att de boende får en bättre boendemiljö och ökat välmående i form av bättre inomhusklimat, belysning samt tillgång till wifi.

Vid digitaliseringen av en verksamhet ska det vara arbetssättet och användarnyttan som är drivande, snarare än tekniken. Men det är när vi har tillgång till de nya digitala verktygen som vi kan se hur vi kan förändra och skapa ett effektivare arbetssätt. För omsorgspersonalens arbete kan tekniken vara ett värdefullt komplement som underlättar och effektiviserar arbetet.

Catharina Borgenstierna, VD på Camanio, berättar att vid kravställning för digitalisering bör man tänka i tre nivåer: infrastruktur, plattform och tjänst. För plattformen är det väldigt viktigt att det också kravställs, inte bara på tjänstesidan utan att man tänker på informationssäkerhet, robusthet och användarvänlighet.

Camanio försöker tillhandahålla en digital verktygslåda och vi jobbar väldigt nära kommuner och äldre (...). Vi tror att med dessa verktyg går det att skapa bättre livskvalitet och trygghet som många idag är oroliga för. Det är det som är Camanios roll; att försöka integrera teknik som inte tränger sig på individen men som ändå finns där. Då är det väldigt viktig med en nära dialog och diskussion i ett tidigt skede av projektering för ett nytt boende.

- Catharina Borgenstierna, VD, Camanio


Paneldeltagare
Stort tack till våra paneldeltagare:

  • Moderator: Jasmine Dahlberg, Customer Success Manager, Camanio
  • Kim Ekberg
  • Fredrik Hörnsten
  • Börje Bjelke
  • Catharina Borgenstierna, VD, Camanio


Arrangörer

#smartaseniorbostäder

Kontakta oss

Ta del av fler webbinarier