Uppkopplade sensorer för ökad brandsäkerhet i hemmet

År 2010 antog MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) en nollvision – ingen i Sverige ska behöva dö i en brand. En brand i hemmet kan orsaka stor skada, och för äldre personer över 65 år är det sex gånger högre risk att dö i en brand då de inte har samma förmåga att utrymma. Med ett digitalt ekosystem, där exempelvis rökdetektor används kan brandskyddet i det egna hemmet förbättras.

Enligt Socialtjänstlagen ska äldre få möjlighet att bo och leva under trygga förhållanden, men ansvaret för brandskyddet i det egna hemmet är inte alltid tydlig. Det kan även variera vilken hjälp som hemtjänst och kommun kan bidra med för att kontrollera skyddet.

Brandskydd för äldre i ordinärt boende

För äldre som behöver ordna ett fullgott brandskydd kan det vara svårt att ta till sig nya lösningar och produkter. Vid installation av dessa kan det även krävas professionell hjälp. Äldre med kognitiv svikt eller nedsatt rörelseförmåga som har svårt att utrymma vid en brand, blir särskilt utsatta i det egna hemmet.

Moderna lösningar så som ett mobilt sprinklersystem eller en uppkopplad rökdetektor kan öka säkerheten i hemmet. I förebyggande syfte kan en checklista användas för att kontrollera brandskyddet och eventuella brister eller faror.

”Många gånger är branden i sig inte så dramatisk, utan det är personens bristande förmåga att hantera den som gör att det blir en dödlig utgång. Man kan ha svårt att röra sig eller agera när något händer. Det kan bero på ålder, sjukdomar, alkohol eller annat.”

Mattias Delin
Brandingenjör, Brandskyddsföreningen

hemhyra.se

Digitalt ekosystem med uppkopplad rökdetektor

Med ett digitalt ekosystem i hemmet kan val av sensorer anpassas utifrån individens behov och installeras på lämpliga platser i bostaden.

För äldre med kognitiv svikt kan det vara svårt att agera när en brandvarnare tjuter, eller förstå innebörden av ljudet. Med en rökdetektor ansluten direkt till en larmcentral kan hjälp tillkallas i ett tidigt skede och kräver inte att personen själv kontaktar räddningstjänst eller hemtjänst.

Genom att skapa ett digitalt ekosystem med en omsorgsplattform i grunden, kan samtliga sensorer i bostaden administreras i ett och samma gränssnitt. Det gör att tillhandahållande av tjänst och översikt av hårdvarans funktionalitet enkelt kan hanteras av behörig personal.

Camanio SmartCare erbjuder en digital omsorgsplattform för trygghetslarm och digital tillsyn i hemmet, där bland annat rökdetektor kan erbjudas som en del i den ordinarie larmkedjan.

Individanpassat brandskydd

För att skapa en trygg boendemiljö kan ett individanpassat brandskydd användas, där individens behov och förmåga har tagits hänsyn till. Ny, digital teknik är ett av verktygen som kan bidra till ökad trygghet och skapa rätt förutsättningar för äldre att bo kvar i det egna hemmet.

 

Kontakta oss -
för mer information om våra digitala omsorgslösningar

Läs mer om Camanio SmartCare -
och anpassning av det digitala ekosystemet i ordinärt boende