Kompletta paket underlättar för digitalisering av äldreomsorgen

Med digitalisering och välfärdsteknik som verktyg kan omsorgstagare erbjudas en trygg och trivsam vardag medan personalens arbete underlättas. Camanio erbjuder nu fem paket som är speciellt framtagna för smidig implementering av digitala tjänster och produkter inom äldreomsorgen. Genom att satsa på digitala tjänster kan verksamheter få rätt verktyg för att skapa framtidssäkrad omsorg som bygger på trygghet och kvalitet.

"Det ska vara lätt att komma igång med och smidigt att använda digitala tjänster. Vi är måna om att våra kunder ska känna sig väl insatta i implementeringen och att tekniken blir ett värdefullt tillskott i vardagen. Digitala tjänster erbjuder många fantastiska möjligheter som kan komma så väl omsorgstagare som personal till nytta. Just nu när många äldre upplever ensamhet och isolering är det viktigt att aktivering fortsätter vara en del av vardagen för att minska tristess och oro."

Linda Björk
Säljchef Camanio AB

Våra produkter och digitala tjänster är utformade med individen i centrum. Produkterna BikeAround Screen och digitala terapidjur är användbara verktyg för kognitiv stimulans. Med produkterna skapas en personcentrerad upplevelse som bidrar till ökad trivsel och glädje i hemmet samt ger tillfälle för kommunikation och delaktighet.

Våra digitala tjänster bidrar även till att personal kan arbeta effektivt och att det finns tid över till det mänskliga mötet. Vi har tagit fram paket med trygghetslarm med GPS-funktion samt paket med kameratillsyn. Tjänsterna gör det möjligt att skapa ökad livskvalitet och frihet för individen, samtidigt som det frigör tid för personalen.

Vi erbjuder följande paket:
  • Trygg Ute – Trygghetslarm med GPS-funktion.

  • Kameratillsyn – Trygg tillsyn på distans.

  • BikeAround Screen – Upplevelsecykel som bidrar till fysisk och kognitiv stimulans.

  • Digitala Terapidjur – Digitala terapidjur som sprider glädje och trygghet.

Läs mer om våra paket här eller Kontakta oss för mer information.

För 2020 har SKR och regeringen beslutat om en överenskommelse som ska ge kommuner bättre förutsättningar att utveckla verksamheter i äldreomsorgen genom digitalisering. Överenskommelsen löper under 3 år från 2020 – 2022. Under 2020 omfattar överenskommelsen 200 miljoner kr. Det ekonomiska stödet ska bland annat ge kommuner bättre förutsättningar att införa nya arbetssätt med passande digitala och tekniska verktyg. Läs överenskommelsen här.