Integritetspolicy

Integritetspolicy för Camanio AB. Integritetspolicyn uppdaterades 2020-08-14.

Information om Camanios behandling av dina personuppgifter

Din integritet är viktig för oss och vi är angelägna om att skydda dina personuppgifter och behandla dem med respekt. Om du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finner du i denna informationstext.

Denna information förklarar hur Camanio hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som:

 • besöker vår hemsida;
 • kommunicerar med oss till exempel via formulär på vår webbplats eller via e-post t.ex. när du söker praktik eller anställning;
 • besöker vårt kontor; eller
 • kommer i kontakt med Camanio i ditt arbete eller uppdrag hos någon av våra kunder, leverantörer eller samarbetspartners.

1. VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT

En personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, titel, roll, platsdata, fotografi och IP-adress.

2. VEM ÄR ANSVARIG FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Camanio AB, org. nr. 559215-8785, Söder Mälarstrand 45, 118 25 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna information vilket innebär att vi ansvarar för hur dina personuppgifter samlas in, används och i övrigt behandlas.

3. VILKA PERSONUPPGITER BEHANDLAR VI OM DIG OCH VARFÖR?

3.1 När du besöker vår hemsida

Personuppgifter som vi behandlar
När du besöker vår webbplats behandlar vi tekniska information avseende den enhet du använder när du besöker webbplatsen. Informationen omfattar t.ex. din IP-adress samt uppgifter om din IT-utrustning (t.ex. operativsystem och om besöket görs via dator eller mobiltelefon). Vi behandlar också information om ditt besök på vår webbplats genom s.k. cookies. Mer information om cookies och hur du ändrar inställningar finns i vår Cookiepolicy.

Ändamål
Vi behandlar personuppgifterna för att:  

 • säkerställa teknisk funktionalitet
 • upprätta statistik och utvärdera vår webbplats
 • förstå hur våra besökare använder webbplatsen och förbättra den.

Rättslig grund
Behandlingen av personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan baserar vi på den rättsliga grunden berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla en säker och användarvänlig webbplats med ett innehåll som är relevant för besökaren.

Hur länge behåller vi personuppgifterna?
Personuppgifterna sparas så länge det är nödvändigt för ändamålet, dock längst 24 månader. Information om hur länge cookies lagras finns i vår Cookiepolicy.

3.2 När du registrerar en profil på vår hemsida eller kontaktar Camanio på annat sätt för prenumeration på information från Camanio eller beställer tryckt information via vår hemsida

Personuppgifter som vi behandlar
Vi behandlar följande personuppgifter: namn, adress, e-postadress, företag (om du väljer att ange det), användarnamn, lösenord och uppgifter om din prenumeration och beställning.

Ändamål
Vi behandlar personuppgifterna för att kunna administrera din beställning och leverera beställd information.

Rättslig grund
Behandlingen av personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan baserar vi på den rättsliga grunden berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för vårt och ditt berättigade intresse att du ska få beställd information.

Hur länge behåller vi personuppgifterna?
Vi sparar dina personuppgifter i upp till 12 månader efter avslutad prenumeration eller levererad beställning för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss.

3.3 När du kommunicerar med oss t.ex. via formulär på vår hemsida eller via e-post t.ex. ansöker om praktik eller anställning

Personuppgifter som vi behandlar
Personuppgifter som vi behandlar när du kommunicerar med oss via vår webbplats är namn, e-postadress och de uppgifter som du själv lämnar till oss t.ex. information som du skriver i meddelande t.ex. i samband med en fråga. På motsvarande sätt behandlar vi de uppgifter som du själv lämnar när du kommunicerar med oss via e-post. Om du ansöker om praktik eller anställning behandlar vi ditt namn, e-postadress, personligt brev, CV och betyg som du skickar in samt de uppgifter som du lämnar i meddelande till oss.

Ändamål
Vi behandlar personuppgifterna för att besvara din fråga, omhänderta din synpunkt, hantera ditt ärende eller din ansökan.

Rättslig grund
Behandlingen av personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan baserar vi på den rättsliga grunden berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för vårt och ditt berättigade intresse att hantera din fråga, synpunkt, ärende eller ansökan.

Hur länge behåller vi personuppgifterna?
Vi eftersträvar lagringsminimering men hur länge vi behåller personuppgifterna beror på ändamålet med den specifika behandlingen.

3.4 I samband med dina kontakter med Camanio i ditt arbete eller på uppdrag av någon av våra kunder, leverantörer eller affärspartners

Personuppgifter som vi behandlar
Vi behandlar ditt namn, telefonnummer, e-postadress, adress, titel, roll och beskrivning av dina arbetsuppgifter samt andra personuppgifter som eventuellt behöver behandlas för att uppnå de ändamål som beskrivs nedan t.ex. i dokumentation relaterad till avtal som Camanio har med din arbets- eller uppdragsgivare, vid kontakter via e-post, eller genom publicering på Camanios intranät eller i annan media i syfte att tillgängliggöra dessa personuppgifter primärt för Camanios anställda.

Ändamål
Vi behandlar personuppgifterna för att:

 • fullgöra förpliktelser under avtal med din arbetsgivare eller uppdragsgivare;
 • administrera avtal, förhandling eller annat samarbete;
 • hantera kunders, leverantörers och samarbetspartners önskemål; och
 • marknadsföra Camanios produkter.

Rättslig grund
Behandlingen av personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan baserar vi på den rättsliga grunden berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna fullgöra förpliktelser under avtal, administrera avtal, förhandling eller annat samarbete, hantera kunder, leverantörers och samarbetspartners önskemål och marknadsföra Camanios produkter,

Hur länge behåller vi personuppgifterna?
Vi eftersträvar lagringsminimering men hur länge vi behåller personuppgifterna beror på ändamålet med den specifika behandlingen.

3.5 För att fullgöra en lagstadgad förpliktelse eller för att utöva, etablera eller försvara våra lagliga rättigheter

Utöver vad som beskrivs ovan behandlar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag t.ex. på grund av vår bokföringsskyldighet eller vid begäran från myndighet. Den rättsliga grunden för behandlingen är då att behandlingen är nödvändig för fullgörande av en rättslig skyldighet. Vi lagrar då uppgifterna så länge vi är skyldiga att lagra dem.

Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara våra rättsliga anspråk. Den rättsliga grunden är i dessa fall vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande eller försvara våra rättsliga anspråk. I dessa fall lagrar vi uppgifterna så länge som det är nödvändigt för att uppnå ändamålet med behandlingen.

4. FRÅN VILKA KÄLLOR SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER?

Utöver de personuppgifter som du själv lämnar till oss, behandlar vi nedan personuppgifter:

 • vid besök på vår hemsida lagras uppgifter som den som besöker hemsidan lämnar via sin IT-utrustning, t.ex. dator eller smartphone;
 • personuppgifter som tillhandahålls av kunder, leverantörer och andra samarbetspartners; samt
 • uppgifter från offentliga register, webbplatser och annan media.

5. VILKA VI KAN KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till:

 • andra legala enheter (bolag) inom den koncern som Camanio tillhör;
 • revisorer, rådgivare, juridiska ombud och liknande företrädare;
 • s.k. personuppgiftsbiträden (externa leverantörer som behandlar personuppgifter för Camanios räkning) t.ex. leverantörer av IT-system, systemförvaltning och support eller av IT-infrastruktur; samt
 • andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

6. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE LAND

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till tredje land, dvs. land utanför EU/EES. Detta kan ske t.ex. genom att personuppgifter lagras på servrar placerade i tredje land eller i anledning av att vi anlitar IT-leverantör som tillhandahåller support och underhålla av IT-system från tredje land. I de fall vi överför personuppgifter till tredje land kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav.

7. DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Du har vidare rätt att i vissa fall få dina personuppgifter raderade, begära begränsning av behandlingen samt invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har också i vissa fall rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format (gäller endast personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss och om behandlingen sker med stöd av samtycke eller avtal).

8. CAMANIOS DATASKYDDSOMBUD “DPO”

Camanio har utsett ett dataskyddombud som på en övergripande nivå ska se till så att vi följer dataskyddslagstiftningen. Vårt dataskyddsombud nås på e-postadress dpo@camanio.com och på telefon +46 08-12 44 88 55.

Postadress: Söder Mälarstrand 45, 118 25 Stockholm, Sverige.

9. KLAGOMÅL

För det fall du anser att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med dataskyddslagstiftningen ber vi dig i första hand att kontakta vårt dataskyddsombud, se kontaktuppgifter ovan i punkten 8, så att vi får möjlighet att åtgärda eventuella felaktigheter.

Du har alltid möjlighet att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen i Sverige eller din lokala dataskyddsmyndighet) om du anser att dina personuppgifter behandlas av oss i strid med dataskyddslagstiftningen.