Camanio Care AB (publ) är listad på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget) under kortnamnet CARE. Per 31 december 2018 var 16 674 539 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar.

Efter registrering av emissionerna 2019-01-28 har bolaget totalt 20 261 683 aktier, 2 429 557 teckningsoptioner och 1 080 000 personaloptioner.

Bolagets tio största ägare per 2018-12-31

Namn Antal aktier Andel av röster och kapital
Brighter AB (publ) 3 126 236 18,75 %
Eminova Fondkommission AB (för annans räkning) 2 108 603 12,65 %
Hemmingsson Partners AB 1 247 500 7,48 %
Försäkringsbolaget Avanza Pension 979 772 5,88 %
Kinovo Group AB 705 702 4,23 %
Recall Capital Nordic AB 599 154 3,59 %
Truls Sjöstedt 363 398 2,18 %
Escritura AB 279 076 1,67 %
Export Assist Sweden AB 260 144 1,56 %
Henrik Norström 224 144 1,34 %