Användarvillkor för Utökad personuppgiftshantering i Camanio Health

Användarvillkoren uppdaterades 2022-11-01

1. Tillämplighet, omfattning m.m.

1.1. Dessa användarvillkor (Avtalet) gäller mellan Camanio AB, org.nr. 559215-8785, (“Camanio”) och dig som kund/patient som registrerar sig som användare av den digitala tjänsten Camanio Health och tillhörande tjänster (”Användaren ”), som även tillhandahålls vårdgivare (”Vårdgivaren”), och som Camanio tillhandahåller genom appen Camanio Hälsa för iOS och Android (“Appen”) samt på webbplatsen www.camanio.com .

1.2. Genom Utökad personuppgiftshantering i Camanio Health kan Användaren överföra till Vårdgivaren information om egen hälsa eller sjukdomar som Användaren samlar in via en tredjepartsapplikation (”Tredjepartsapplikation”) från en aktör som Camanio samarbetar med. Utökad personuppgiftshantering i Camanio Health förmedlar informationen från Tredjepartsapplikationen till Vårdgivare om Användaren samtyckt eller instruerat aktören att utlämna den. Samtycke eller instruktioner om utlämnande till Vårdgivaren görs i Tredjepartsapplikationen.

1.3. Camanio är endast en teknisk tjänsteförmedlare av den vård som ges av Vårdgivaren till Användaren, och Camanio ska inte i något avseende ses som vårdgivare. Detta avtal som ingås mellan Användaren och Camanio är därför endast att bedöma som ett tjänsteavtal avseende tillhandahållande av en teknisk lösning inom tjänsten Camanio Health. Till förtydligande anges att Camanio således inte bär något som helst ansvar för de undersökningar eller andra medicinska tjänster (eller kvaliteten därav) som utförs av Vårdgivaren med stöd av Camanio Health.

1.4. Användaren träffar avtal med Vårdgivaren om användning av Camanio Health genom att acceptera användarvillkor och enligt vid var tid gällande anvisningar i Appen. Avtalet är ingånget när Användaren har accepterat dessa användarvillkor. Genom sådan registrering accepterar Användaren även detta Avtal för Utökad personuppgiftshantering i Camanio Health.

1.5. Om Användaren ger instruktioner om eller samtycker till att en aktör för en Tredjepartsapplikation får överföra eller förmedla Användarens information till en Vårdgivare genom Utökad personuppgiftshantering i Camanio Health, samtycker Användaren samtidigt till Camanios behandling av eventuella känsliga personuppgifter såsom uppgifter om dennes hälsa och sjukdomar.

1.6. Detta avtal, samtycke till behandling av känsliga personuppgifter samt instruktioner, policys och övrig information kring tjänsten finns tillgänglig på www.camanio.com och i Appen.

2. Camanio’s ansvar

2.1. Camanio är personuppgiftsansvarig för all behandling som sker i Utökad personuppgiftshantering i Camanio Health inklusive överföringen av Användarens information från en Tredjepartsapplikation till Vårdgivaren.

2.2. Med de begränsningar som anges i denna punkt, ansvarar Camanio för att Utökad personuppgiftshantering i Camanio Health:
a) är tillgänglig enligt punkt 2.3 – 2.5 nedan; och
b) förmedlar Användarens information som Användaren instruerat en aktör av en Tredjepartsapplikation att utlämna till Vårdgivaren.

2.3. Camanio har som målsättning att Utökad personuppgiftshantering i Camanio Health kontinuerligt ska ha hög tillgänglighet. Användaren ska tillhandahållas en rimlig möjlighet att kunna överföra information under dygnets alla timmar. Utökad personuppgiftshantering i Camanio Health tillhandahålls med avräkning för tillåtna avbrott såsom, men inte begränsat till, planerat aviserat underhåll eller avbrott.

2.4. Camanio ansvarar inte för avbrott i tillgängligheten som orsakas av:
a) fel i Användarens hårdvara/utrustning, anslutande nätverk, Användarens programvara eller fel i programvara som utgör tredjepartsprodukt och som Camanio, trots att Camanio på ett fackmannamässigt sätt försökt åtgärda eller kringgå, ej kan avhjälpa;
b) annan omständighet som Användaren ansvarar för enligt Avtalet;
c) virus eller annat angrepp på säkerheten som trots att Camanio på ett fackmannamässigt sätt vidtagit skyddsåtgärder; eller
d) omständighet som utgör force majeure enligt punkt 7 nedan.

2.5. Camanio ansvarar inte för fel som beror på Användaren eller något förhållande som Användaren ansvarar för. Camanio ansvarar vidare inte för någon form av personskada eller andra följder, som kan vara ett resultat, direkt eller indirekt, av användning eller felanvändning av information som ges, presenteras i eller hänvisas till i Appen. Camanio’s ansvar är under alla omständigheter begränsat till ansvar för styrkt, direkt skada och till ett maximalt belopp motsvarande tolv tusen (12 000) kronor. Camanio svarar således inte för följdskador, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing och/eller andra indirekta skador.

3. Immateriella rättigheter m.m.

3.1. Äganderätt, upphovsrätt och alla övriga rättigheter till Camanio’s varumärke, firma, och Utökad personuppgiftshantering i Camanio Health samt samtliga dokument som används och/eller tillhandahålles av Camanio, såsom men inte begränsat till dessa allmänna kundvillkor, tillhör Camanio (eller i förekommande fall Camanio’s licensgivare) med ensamrätt. Camanio förbehåller sig således den exklusiva rätten att använda ovanstående material. All kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av Camanios material som inte uttryckligen tillåts enligt Avtalet eller Camanio’s instruktioner från tid till annan är förbjuden. Användaren bekräftar och accepterar att otillåten användning av Camanios immateriella rättigheter kan, utöver att utgöra brott mot Avtalet, vara brottsligt. Camanios förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder vid händelse av sådan otillåten användning av Camanios immateriella rättigheter.

3.2. Eventuella immateriella rättigheter som uppkommer som ett resultat av Camanios tillhandahållande av Utökad personuppgiftshantering i Camanio Health och/eller andra tjänster åt Användaren, ska tillfalla Camanio med ensamrätt. Sådan ensamrätt inkluderar en rätt att fritt ändra, vidareöverlåta och vidareupplåta sådant resultat.

4. Otillåten användning och information

4.1. Camanio förbehåller sig rätten att, med eller utan föregående varning eller meddelande härom till Användaren, när som helst och utan ansvar för eventuella konsekvenser, ta bort information som Användaren överfört från en Tredjepartsapplikation, stänga av Användarens Konto eller vidta andra åtgärder i händelse av (i) väsentligt brott mot dessa allmänna villkor, (ii) missbruk av Utökad personuppgiftshantering i Camanio Health i strid med dessa allmänna villkor, såsom överföring av icke för vård och behandling relevant information eller olämplig eller stödande information, (iii) orsakar skada, förödmjukar, hotar, trakasserar, spammar, vilseleder, eller kränker integriteten eller på annat sätt orsakar skada för någon Vårdgivare eller dess personal, eller andra representanter för Camanio eller något av dess koncernbolag, (iv) hackar, utövar phishing bedrägeri, laddar ned eller kopierar innehåll som inte hör till Användaren, (v) legala skyldigheter, (vi) gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter, eller (vii) annars för att säkerställa säkerheten och skyddet för patienter, personal, vår verksamhet och tillgångar, tillförlitlighet och/eller renommé av Appen och vårt varumärke. Vårdgivaren kan också instruera Camanio att stänga av Användaren från att använda Utökad personuppgiftshantering i Camanio Health, om de upptäcker olämpligt och/eller oacceptabelt beteende eller användning som beskrivs ovan i detta avsnitt. Camanio kommer i sådana fall att stänga av Användaren. Vid misstanke om sådant agerande har Camanio dessutom rätt att säga upp Avtalet enligt punkt 5.2 nedan.

4.2. Om Användaren brutit mot Avtalet eller gällande rätt, eller använt Utökad personuppgiftshantering i Camanio Health på olagligt eller otillåtet sätt, är Användaren skyldig att ersätta och hålla Camanio skadeslöst från all skada som Camanio orsakas härav (inklusive men inte begränsat till ombudsarvode, rättegångskostnader och alla anspråk från tredje part).

5. Avtalstid och uppsägning

5.1. Detta Avtal gäller tillsvidare från och med den tidpunkt Användaren registrerat ett Konto hos Camanio. Användaren har alltid rätt att säga upp Avtalet för Camanio Health till omedelbart upphörande, varvid dessa villkor samtidigt upphör för Utökad personuppgiftshantering i Camanio Health.

5.2. Camanio har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Användaren bryter eller med sannolika skäl förefaller bryta mot dessa avtalsvillkor eller annan bestämmelse i Avtalet och inte inom trettio (30) dagar från skriftligt påpekande därom vidtar rättelse. Vid sådan uppsägning stängs Användarens Konto för Camanio Health av, varefter Avtalet för Camanio Health och dessa avtalsvillkor automatiskt upphör att gälla.

6. Utveckling och villkorsändring

6.1. Camanio förbehåller sig rätten att förändra omfattning och funktion av Utökad personuppgiftshantering i Camanio Health. Produkt- och tjänsteutveckling kan exempelvis, men inte enbart, avse tjänsten eller funktionalitet och kan innebära att Avtalet påverkas. Sådana förändringar kommer att meddelas via Appen och/eller e-post. Vid var tid gällande allmänna kundvillkor kan erhållas i Appen.

6.2. Användaren äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande för det fall Camanios förändring av Utökad personuppgiftshantering i Camanio Health eller Avtalet är till väsentlig nackdel för Användaren. Uppsägning innebär att Användaren avslutar tjänsten Camanio Health inklusive Appen. Uppsägning kan göras av Användaren genom att vända sig till sin Vårdgivare.

7. Force Majeure

7.1. Camanio ersätter inte skada till följd av strejk, eldsvåda, myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, fel eller försening av underleverantör, driftstopp i allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför Camanios kontroll och som Camanio skäligen inte förväntas räkna med och vars följder Camanio inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. För det fall omständighet i enlighet med denna punkt kvarstår under en period som överstiger en (1) månad har part rätt att säga upp avtalet om Camanio Health, varvid även detta Avtal upphör med omedelbar verkan. Användaren har under sådana omständigheter rätt till återbetalning av förutbetalt belopp för inbokat men ej genomfört videomöte.

8. Meddelanden

8.1. Uppsägning eller andra meddelanden ska ske genom e-post.

8.2. Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda;
a) om avsänt med e-post, sms eller telefax: när mottagandet behörigen bekräftats,
b) om avsänt med rekommenderat brev: två arbetsdagar efter avlämnande för postbefordran, eller
c) om avlämnat med bud: vid överlämnandet.

9. Personuppgifter

9.1. För information om hur Camanio hanterar och behandlar Användarens personuppgifter så hänvisas till Camanios integritetspolicy I policyn finns detaljerad information om Camanios personuppgiftshantering, inklusive tydliga instruktioner om Användarens rättigheter samt hur dessa rättigheter kan utövas.

10. Övrigt

10.1. Användaren får ej överlåta Avtalet samt rättigheter och/eller skyldigheter till följd av Avtalet till annan part.

10.2. Camanio har rätt att anlita underleverantör för fullgörandet av sina förpliktelser enligt Avtalet.

11. Tvist

11.1. För Avtalet ska svensk rätt äga tillämpning. Tvist med anledning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

 

Integritetspolicy för Utökad personuppgiftshantering i Camanio Health

Integritetspolicyn uppdaterades 2022-11-01.

Som användare av Camanio Health kan du överföra information till din vårdgivare om din egen hälsa eller sjukdomar som du samlar in via en tredjepartsapplikation från en aktör som Camanio samarbetar med.  Camanio förmedlar informationen från tredjepartsapplikationen till din vårdgivare om du själv har samtyckt eller instruerat aktören att utlämna den. Förmedlingen sker via Camanios tjänst Utökad personuppgiftshantering i Camanio Health. Samtycke till eller instruktioner om utlämnande till vårdgivaren gör du i tredjepartsapplikationen.

Vilka berörs av Camanios behandling av personuppgifter?

Du som distansmonitoreras av en vårdgivare eller utför egenvård/självhjälp med hjälp av Camanio Health samt godkänt Camanios allmänna villkor för användning av Camanio Health och Utökad personuppgiftshantering i Camanio Health.

Vad är dataskyddsförordningen?

Dataskyddsförordningen reglerar företags, föreningars och myndigheters behandling av personuppgifter. Det ställs en mängd krav på den som behandlar enskilda personers personuppgifter, t.ex. att ha en rättslig (laglig) grund för behandlingen samt att skydda uppgifterna.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan vara kontaktinformation, bilder, ljudinspelningar, och även IP nummer i fall det kan kopplas till en fysisk person.

Känsliga personuppgifter

Känsliga personuppgifter är personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning. Som utgångspunkt får juridiska eller fysiska personer inte behandla känsliga personuppgifter. Dataskyddsförordningen medger dock att juridiska eller fysiska personer får i vissa fall behandla känsliga personuppgifter. Dessa situationer framgår av artikel 9.2 i dataskyddsförordningen.

Vilka personuppgifter behandlas av Camanio?

Behandling av personuppgifter är allt som sker med dina personuppgifter, t.ex. registrering, organisering, överflyttning och radering. Camanio samlar in och behandlar alla slag av personuppgifter om dig som du instruerat en aktör för en tredjepartsapplikation att lämna ut till din vårdgivare. I huvudsak rör det sig om hälsorelaterade personuppgifter som efterfrågas av din vårdgivare.

Hur hanteras uppgifterna inom Camanio?

Camanio förmedlar på ett säkert sätt dina personuppgifter till din vårdgivare via Utökad personuppgiftshantering i Camanio Health. Inga personuppgifter sparas av Camanio utan de förmedlas direkt till din vårdgivare.

Vad är rättslig grund?

För att någon över huvud taget ska få behandla personuppgifter som inte är av ren privat natur eller sker i publicistiskt syfte, måste det finnas en rättslig grund. Med rättslig grund avses specifika fallsituationer som tillåter behandling av enskilda individers personuppgifter. Dessa återfinns i artikel 6.1 i dataskyddsförordningen. Samtycke från dig är en sådan situation. Avtal med dig är en annan situation. Myndigheter har i vissa fall en rättslig skyldighet att utföra vissa arbetsuppgifter åt dig – då får de behandla dina personuppgifter för att fullgöra sin förpliktelse. De kan ha andra skyldighet också mot dig och andra som är av allmänt intresse. Det finns också en möjlighet att behandla personuppgifter efter en avvägning mellan behovet av att få behandla personuppgifter och den enskildes behov av skydd för den personliga integriteten, om behovet visar sig vara större eller berättigat och nödvändigt, s.k. intresseavvägning.

Hur används mina personuppgifter?

Camanio behandlar dina personuppgifter för ändamålet att säkert förmedla dina personuppgifter från en tredjepartsapplikation till din vårdgivare på ditt uppdrag.

Vilka är de rättsliga grunderna för Camanios behandlingar?

Camanios förmedling av personuppgifter och den personuppgiftsbehandling som innefattas i denna verksamhet sker med stöd av den rättsliga grunden ”avtal” i dataskyddsförordningen (artikel 6.1 b).  Med avtal avses i detta fall ditt tecknande av ett konto i Camanio Health, varvid du godkände avtalsvillkoren för den tjänsten, liksom tjänsten Camanio Connect.

Camanios behandling av dina känsliga personuppgifter sker med stöd av det samtycke du lämnade när du tecknade ett konto i Camanio Health och godkände avtalsvillkoren.  När du  ger instruktioner eller samtycker till att en aktör för en tredjepartsapplikation att överföra eller förmedla din information till din vårdgivare genom Utökad personuppgiftshantering i Camanio Health, samtycker du samtidigt till Camanios behandling av eventuella känsliga personuppgifter såsom uppgifter om din hälsa och dina sjukdomar.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Ansvarig för att behandla dina personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt är Camanio. Se kontaktuppgifter nedan.

Vilka delar Camanio dina personuppgifter med?

Camanio är den som förfogar över dina personuppgifter. Camanio varken säljer, utbyter, överför eller delar dina personuppgifter med utomstående parter utan ditt medgivande. Undantaget är vårdgivare som använder Camanio Health och Utökad personuppgiftshantering i Camanio Health för att monitorera din hälsa.

Sker överföring till utlandet?

Camanio behandlar inte dina personuppgifter utanför EU/EES.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Camanio vidtar olika säkerhetsåtgärder, både tekniska och organisatoriska, för att skydda dina personuppgifter, både under transport från en aktör för en tredjepartsapplikation till din vårdgivare samt under den tillfälliga behandlingen i Utökad personuppgiftshantering i Camanio Health.

Endast ett fåtal av Camanios medarbetare har tillgång till dina personuppgifter om det är absolut nödvändigt, såsom exempelvis vid felsökning eller underhåll av systemet.

Camanios medarbetare omfattas av en straffsanktionerad tystnadsplikt enligt lagen (2020:914) om tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas inte i Utökad personuppgiftshantering i Camanio Health utan förmedlas direkt efter mottagande till din vårdgivare när du samtycker till eller instruerar en aktör för en tredjepartsapplikation att överföra dina personuppgifter till din vårdgivare.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära att få ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter.

Du har rätt att få veta om dina personuppgifter behandlas av Camanio samt erhålla kostnadsfritt en kopia av dessa, s.k. registerutdrag. Registerutdrag sänds till din bostadsadress alternativt hämtas av dig personligen.

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga.

Du kan alltid avstå från att överföra dina personuppgifter från en tredjepartsapplikation.

Du kan alltid säga upp avtalet med oss genom att avsluta Camanio Health via din vårdgivare. Avtalet upphör också om din vårdgivare avslutar Camanio Health. Avslut av avtalet innebär att du inte längre kan överföra personuppgifter till din vårdgivare från en tredjepartsapplikation.

Du kan inte begära radering eller begränsning av personuppgifter eftersom inga personuppgifter sparas i Utökad personuppgiftshantering i Camanio Health.

Klagomål

Du har en rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du är missnöjd med Camanios behandling av dina personuppgifter eller har fått avslag av oss på en begäran som du gjort.

Använder Camanio sig av cookies?

Nej, Camanio använder inte cookies i Utökad personuppgiftshantering i Camanio Health

Uppdatering av denna integritetspolicy

Camanio gör löpande ändringar i denna policy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på Camanios hemsida www.camanio.com.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Camanio AB
Söder Mälarstrand 45
118 25  Stockholm
Tel: 08-124 488 55
E-post: cso@camanio.com