Användarvillkor

Användarvillkoren uppdaterades senast 2020-09-25. 

1. ALLMÄNT

1.1. Camanio AB, org. nr 559215-8785 (”Camanio”) har utvecklat Camanio Care, en tjänsteplattform för digital vård och omsorg i hemmet. De digitala omsorgstjänster som tillhandahålls via plattformen benämns nedan ”Tjänsterna”.

1.2. Camanio har ingått avtal om tillhandahållande av Tjänsterna med vårdgivare (”Kunden”). Kunden förser de anställda och andra användare (”Användare”) med en länk för registrering av användarkonto. En Användare kan genom att registrera sig för ett användarkonto ta del av Tjänsterna. Dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”) beskriver de villkor som gäller vid användning av Tjänsterna. Genom att börja använda Tjänsterna accepterar Användaren att vara bunden av och följa Användarvillkoren.   

1.3. Camanios ansvar för Tjänsterna regleras i avtalet med Kund och Camanio åtar sig inget ansvar i förhållande till Användare.

2. ANVÄNDARKONTO OCH INLOGGNINGSUPPGIFTER

2.1. För att kunna använda Tjänsterna måste Användaren ha ett användarkonto. Kunden förser Användare med en länk för registrering av användarkonto.

2.2. Användare åtar sig att ange aktuella och korrekta personuppgifter och kontaktuppgifter vid registrering av användarkonto samt att hålla informationen uppdaterad. Användare åtar sig vidare att förvara inloggningsuppgifter på ett betryggande sätt och ansvarar för att ingen obehörig får tillgång till uppgifterna.

2.3. Användare ansvarar för all användning av Tjänsterna som sker med Användarens användarnamn och lösenord. Om Camanio misstänker att användarnamn och lösenord missbrukas, har Camanio rätt att kräva att Användare byter lösenord eller tillfälligt stänga av Användare från tillgång till Tjänsterna. Därutöver kan Kund kan ha tillgång till och möjlighet att inaktivera Användares användarkonto.

3. ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

3.1. Användare ska använda Tjänsterna i enlighet med Användarvillkoren och endast för de ändamål som Tjänsterna är avsedda för.

3.2. Användare får inte inom ramen för Tjänsterna distribuera eller på annat sätt överföra data eller information som:

  • Användare inte har rätt att sprida enligt lag eller avtal,
  • gör intrång, bidrar till intrång eller uppmanar andra att göra intrång i immateriella rättigheter eller företagshemligheter,
  • innehåller virus, trojaner, internetmaskar, skadlig mjukvara eller kod eller på annat sätt kan skada eller ha negativ effekt på Tjänsterna, eller
  • annars kan ge upphov till skada eller annan olägenhet för Camanio eller tredje man.

3.3. Användare kommer få e-postmeddelanden med information som genereras i Tjänsterna till den mejladress som Användaren angett i användarkontot. Viss information, såsom larmdistribution, är kritisk för Tjänsternas användning. Det är Användarens ansvar att hålla sig uppdaterad och ta del av denna information.

4. TILLGÅNG TILL TJÄNSTERNA

4.1. Camanio har rätt att omedelbart stänga av Användares tillgång till Tjänsterna utan föregående varning, om Camanio har skälig anledning att misstänka att Användaren:

  • agerar i strid med dessa Användarvillkor, tillämplig lag och/eller förordning,
  • använder Tjänsterna på ett sätt som kan orsaka Camanio eller tredje man skada, eller
  • enligt Camanios bedömning skadar Camanios varumärke eller renommé.

4.2. En Användare som stängts av från Tjänsterna enligt punkt 4.1 har inte rätt att använda Tjänsterna via en annan Användares inloggning.

5. RÄTTIGHETER

5.1. Camanio och/eller Camanios licensgivare äger samtliga rättigheter inklusive immateriella rättigheter till Tjänsterna samt däri ingående programvaror.

5.2. Användaren får inte använda Tjänsternas innehåll i en vidare utsträckning än vad som följer av funktionerna i Tjänsterna eller som uttryckligen framgår av Användarvillkoren. Tillhandahållandet av eller användningen av Tjänsterna innebär inte i något fall att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter överlåts till Användaren. Användare får inte, utöver vad som skriftligen medgivits av Camanio, använda, kopiera, ändra eller på annat sätt hantera material som hör till Tjänsterna, överlåta eller upplåta rätt till sådant material till annan.

6. TILLGÄNGLIGHET OCH FEL

6.1. Fel och brister i Tjänsterna åtgärdas på det sätt och med den skyndsamhet som Camanio har överenskommit om i avtalet med Kund.

6.2. Om Användare har frågor om Tjänsternas funktioner eller behöver support ska Användaren kontakta Kunden.

7. ÄNDRING OCH UPPDATERING AV TJÄNSTERNA

7.1. Tjänsterna ändras och uppdateras kontinuerligt. Ändringarna kan medföra att vissa funktioner upphör, ändras, tillkommer och/eller att de tekniska förutsättningarna för åtkomst till Tjänsterna ändras.

7.2. Vissa Tjänster kräver eller inkluderar hämtningsbar programvara (exempelvis applikationer för mobiltelefoner) och automatiska uppdateringar sker när ny programvara finns tillgänglig eller i övrigt när Tjänsterna kräver det. Det är Användarens ansvar att tillse att Användarens inställningar på mobiltelefonen tillåter att automatiska uppdateringar sker.

8. ÄNDRING AV ANVÄNDARVILLKOREN

Camanio har rätt att när som helst ändra Användarvillkoren genom att skicka ett
e-postmeddelande till den mejladress som Användaren angett i användarkontot eller genom att lämna meddelande om ändringen på webbplatsen www.camanio.com/sv/. Användaren blir bunden av de nya Användarvillkoren 30 dagar efter mottagandet av sådant meddelande, om Användaren fortsätter att använda Tjänsterna, eller om det krävs, genom Användarens elektroniska godkännande.

9. ANSVAR

Camanios ansvar för otillgänglighet och fel i Tjänsterna eller ändringar och uppdateringar av Tjänsterna regleras uttömmande i Camanios avtal med Kund.

10. SEKRETESS

Inom ramen för Tjänsterna kommer Användare få del av uppgifter om enskilds hälsotillstånd och personliga förhållanden. Användare som är anställd hos Kund erinras om den skyldighet att iaktta tystnadsplikt och sekretess som följer av lag, såsom offentlighets- och sekretesslagen, patientsäkerhetslagen och patientdatalagen.

11. PERSONUPPGIFTER

Kunden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i Tjänsterna. För information om hur Användares personuppgifter behandlas hänvisas därför till Kunden.

Kontakt

Tveka inte att kontakta Camanio om du har några frågor om Användarvillkoren eller om Tjänsterna:

Kontaktinformation

Camanio AB
Org.nr 559215-8785

Postadress: Söder Mälarstrand 45, 118 25 Stockholm, Sverige
E-post: info@camanio.com
Telefon: 08-12 44 88 55