Användarvillkor

För alla användare av Camanios digitala vård- och omsorgstjänster genom plattformen Camanio Smart Care. Senast uppdaterad 2020-04-16.

Välkommen till Camanio!

Camanio AB, org.nr. 559215-8785, (”Camanio”) är ett svenskt digitalt välfärdsteknikföretag som utvecklar smarta lösningar för vård och omsorg i hemmet med individen i centrum. De tjänster vi tillhandahåller benämns gemensamt ”Tjänsterna”.

För att använda Tjänsterna ska du vara behörig användare genom din organisation som har ingått kundavtal med Camanio samt acceptera att vara bunden av dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”) som enskild användare. Användarvillkoren ska således gälla när du som användare (”Användare”) använder våra Tjänster.

Camanio tillhandahåller flera olika typer av Tjänster, så ibland kan ytterligare villkor eller produktkrav gälla (”Tilläggsvillkor”). Sådana Tilläggsvillkor tillhandahålls i anslutning till de relevanta Tjänsterna och utgör en del av ditt avtal med Camanio. Vid motstridigheter mellan Användarvillkoren och Tilläggsvillkoren ska Tilläggsvillkoren äga företräde.

Behandling av personuppgifter

Vid användning av Tjänsterna kommer Camanio behandla dina personuppgifter. Läs mer om hur Camanio behandlar personuppgifter i vår Integritetspolicy.

Användning av Tjänsterna

Det är endast tillåtet att använda Tjänsterna i enlighet med Användarvillkoren, Tilläggsvillkoren samt i enlighet med våra instruktioner för Tjänsterna.

Missbruka inte våra Tjänster. Du får endast använda våra Tjänster i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive tillämpliga lagar och regler. Vi kan stänga av eller upphöra att tillhandahålla dig våra Tjänster om du inte uppfyller våra Användarvillkor eller om vi utreder misstänkta oegentligheter.

I samband med din användning av Tjänsterna behöver vi skicka meddelanden om tjänsten, administrativa meddelanden och annan information till dig. Viss del av denna information är kritisk för Tjänsterna och det är därför Användarens eget ansvar att ta del av denna information enligt Användarens verksamhets egna rutiner. Camanio kan inte ta ansvar för Användare som inte besvarar sina meddelanden som är kritiska för Tjänsterna (exv. larmdistribution).

Företags- eller myndighetskunder (exv. kommuner)

Om du använder våra Tjänster i företagets/myndighetens namn är det företaget/myndigheten som ytterst bär ansvar för nyttjandet och användandet av Tjänsterna. Men som Användare behöver du också godkänna dessa villkor när du utför arbete i företagets tjänst. Företaget/myndigheten ska hålla Camanio och dess dotterbolag, samarbetspartners, tjänstemän, företrädare och anställda skadeslösa mot eventuella anspråk, stämningar och andra processer som härrör från eller som uppkommit i samband med din användning av Tjänsterna eller till följd av avtalsbrott, inklusive ersättningsskyldighet eller kostnad som uppstått i och med eventuella anspråk, förluster, skador, stämningar, domar, rättegångs- och advokatkostnader.

Ditt användarkonto

Du behöver ett användarkonto med inloggning för att använda våra Tjänster. Ditt användarkonto tilldelas dig av en administratör, till exempel din arbetsgivare. Om ditt användarkonto har tilldelats av en administratör kan andra eller ytterligare villkor gälla. Din administratör kan ha behörighet att komma åt eller inaktivera ditt konto.

Användarens ansvar

Du förbinder dig att inte använda Tjänsten för annat ändamål än vad Tjänsten och tillhörande tilläggstjänster är avsedda för och endast i de fall där du är behörig enligt ”Användarkonto” ovan.

Du ansvarar för all din användning av Tjänsterna all aktivitet som sker i eller via ditt användarkonto.

Du ansvarar även för att personlig och användarspecifik information, såsom t.ex. inloggningsuppgifter och lösenord, som kan användas för åtkomst till Tjänsterna, förvaras på ett betryggande sätt och inte används av eller avslöjas för någon obehörig person. Använd inte lösenordet till ditt användarkonto i andra externa tjänster eller program.

Om du misstänker att någon obehörig person fått tillgång till sådan information eller att Tjänsterna på annat sätt missbrukas, ska du omedelbart ändra ditt lösenord och kontakta Camanio.

Du får inte inom ramen för Tjänsten distribuera eller på annat sätt överföra data eller information som (i) du inte har rätt att sprida enligt lag eller avtal, (ii) gör intrång, bidrar till intrång eller uppmanar andra att göra intrång i immateriella rättigheter eller företagshemligheter, (iii) innehåller virus, trojaner, internetmaskar, annan skadlig mjukvara eller skadlig kod, eller som på annat sätt kan skada eller ha negativ effekt på Tjänsten, eller (iv) annars ger upphov till skada eller annan olägenhet för Camanio eller tredje man.

Uppdateringar och ändringar av Tjänsterna

Camanio förbehåller sig rätten att göra ändringar i Tjänsterna eller särskilda funktioner i Tjänsterna, inklusive men inte begränsat till buggfixar, optimeringar, förbättringar av gränssnittet, samt andra ändringar för serviceändamål. Detta kan medföra att vissa funktioner upphör, ändras, tillkommer och/eller att de tekniska förutsättningarna för åtkomst av Tjänsterna ändras.

När en Tjänst kräver eller inkluderar hämtningsbar programvara (ex mobil-appar) är det möjligt att denna programvara uppdateras automatiskt på din enhet när en ny version eller funktion blir tillgänglig. Genom dessa Användarvillkor anses Camanio ha behörighet att göra sådana automatiska uppdateringar när det anses behövas. Vissa Tjänster kan tillåta att du ändrar dina inställningar för automatisk uppdatering, om detta görs kan inte Camanio garantera Tjänsternas duglighet.

Genom dessa villkor godkänner Användaren att följa Camanios riktlinjer gällande automatiska uppdateringar. Notera att det kan tillkomma kostnader för hantering och managering som krävs för att kunna hantera Användarens egen enheter, se rådande prislista.

Särskilt om användares tillgång till personuppgifter

Användare kan, inom ramen för sin anställning hos någon av våra kunder, genom Tjänsterna komma att få tillgång till personuppgifter avseende andra användare. Dessa uppgifter får inte nyttjas på annat sätt än inom ramen för sådan anställning samt i enlighet med eventuella sekretessavtal, personuppgiftsbiträdesavtal samt tillämpliga lagar och regler.

Användaren förbinder sig att iaktta strikt sekretess rörande all information och alla personuppgifter som Användaren kan komma att erhålla om andra användare genom nyttjande av Tjänsten.

All tillgång till känslig data loggas för att kunna göra en uppföljning av integritet och säkerhetspolicies. Dessa loggar är tekniskt skyddade.

Vid eventuell misstanke om att Användare nyttjar annan användare personuppgifter på annat sätt än i enlighet med dessa Användarvillkor eller på annat sätt missbrukar desamma har Camanio rätt att stänga av Användaren tillfälligt eller permanent. Sådant felaktigt användande eller missbruk kan även få legala påföljder om det bedöms som brott mot gällande lagstiftning, Användarvillkoren och/eller Tilläggsvillkor.

Tillgång till tjänsterna

Camanio har alltid rätt att avsluta din tillgång till Tjänsterna, eller skapa begränsningar i din tillgång till desamma, med beaktande av trettio (30) dagars uppsägningstid. Användaren är införstådd med och accepterar att Användaren inte kan hålla Camanio ansvarig eller ersättningsskyldig för detta.

Denna tillgång styrs genom det kundavtal som skrivs mellan Camanio och kund.

Camanio har rätt att omedelbart stänga av Användare från Tjänsterna tillfälligt eller permanent, utan föregående varning, om Användaren

  1. agerar i strid med dessa Användarvillkor;
  2. använder Tjänsterna på ett sätt som kan orsaka Camanio eller tredje man skada;
  3. gör sig skyldig till brott; eller
  4. enligt Camanios bedömning skadar Camanios varumärke eller renommé.

Garantier och friskrivningar

Camanio tillhandahåller Tjänsterna med en kommersiellt rimlig nivå av kunnighet och omsorg. Camanio lämnar dock inte några garantier avseende innehållet i Tjänsterna, Tjänsternas specifika funktioner, deras tillförlitlighet, tillgänglighet eller förmåga att uppfylla dina behov. Camanio tillhandahåller Tjänsterna i befintligt skick. Vidare kan viss information som behandlas och presenteras genom våra Tjänster kan komma från en annan tjänsteleverantör där Camanio varken har möjlighet att granska eller ta ansvar för informationens riktighet. Användare kan inte göra några andra påföljder gällande gentemot Camanio än vad som anges i dessa Användarvillkor, såvida inte annat följer av tvingande lagstiftning.

Camanio ansvarar aldrig för fel som orsakats av Användaren eller annan tredje part eller av omständigheter som Camanio rimligen inte kunde förvänta eller kontrollera.

Begränsningarna av Camanios skadeståndsskyldighet enligt ovan gäller inte i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet, vid personskada eller vid sådant ansvar som följer av tvingande lag.

Immateriella rättigheter

Genom att använda våra Tjänster förvärvar du ingen immateriell äganderätt till våra Tjänster eller det innehåll som du kommer åt annat än vad som uttryckligen följer av dessa Användarvillkor. Du får inte kopiera, modifiera, distribuera, sälja eller hyra ut Tjänsterna. Du får inte använda innehåll från våra Tjänster om du inte inhämtar tillstånd från innehållsägaren, eller på annat sätt har rätt att använda det enligt lag. Dessa villkor ger dig inte rätt att använda några varumärken eller logotyper som används i våra Tjänster. Du får inte ta bort, dölja eller ändra några juridiska meddelanden som visas i eller i samband med våra Tjänster.

För mer information om hur Camanio behandlar innehåll som utgör personuppgifter hänvisar vi till vår Integritetspolicy och i eventuella Tilläggsvillkor.

Force majeure

Camanio är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Användarvillkoren eller vid tillhandahållande av Tjänsterna om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför Camanios kontroll och som avsevärt försvårar eller försenar fullgörandet därav. Sådan omständighet kan exempelvis vara ändrad lagstiftning, strejk, blockad, brand, översvämning allmän arbetskonflikt, pandemi, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, naturkatastrof, inskränkningar i energitillförseln, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från leverantör/underleverantör på grund av omständighet som här angivits eller liknande händelse.

Ändring av villkor

Camanio förbehåller sig rätten att ändra eller göra tillägg till Användarvillkoren. Villkorsändringen träder ikraft en (1) månad efter att du som Användare informerats om ändringarna via https://www.camanio.com/sv/ eller via e-post, alternativt tidigare om du godkänt villkoren. Vid var tid gällande villkor finns tillgängliga här www.camanio.com/sv/anvandarvillkor/

Övrigt

Dessa Användarvillkor reglerar endast relationen mellan Camanio och dig som Användare. Användarvillkoren skapar inte några rättigheter och/eller skyldigheter för tredje part.

Camanio har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Användarvillkor. Camanio har vidare rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av Camanios förpliktelser.

Tillämplig lag och tvist

Dessa Användarvillkor regleras av svensk rätt. Tvister i anledning av Användarvillkoren eller användningen av våra Tjänster ska avgöras av allmän domstol i Sverige.

Kontakt

Tveka inte att kontakta Camanio om du har några frågor om Användarvillkoren eller om Tjänsterna:

Kontaktinformation

Camanio AB
Org.nr 559215-8785

Postadress: Hästholmsvägen 32, 131 30 Nacka, Sverige
E-post: info@camanio.com
Telefon: 08-1244 88 55