Aktivering

Vi ger er verktyg att minska passivisering genom aktivering!

Ny och smart teknik som
underlättar aktivering

Enligt Alzheimer Sverige drabbas en person i världen av en demenssjukdom var 3,2:e sekund. I takt med att vi lever längre insjuknar allt fler, och år 2025 beräknas antalet drabbade i världen ha tredubblats. Denna demografiska förändring är en av de största sociala och ekonomiska utmaning som världen står inför de närmaste åren. Dessutom möter vi idag äldre med väldigt skiftande behov och erfarenheter, vissa med långt högre teknisk kompetens än sin vårdpersonal.

Alla människor mår bra av aktivering genom ett fysiskt, psykiskt och socialt aktivt liv.

Effektivitet

För att öka den demenssjukes möjlighet att bo hemma längre eller att klara sina fysiska behov så länge som möjligt behöver man undvika stillasittande och öka den fysiska aktiviteten. En meningsfull dag innebär också bättre sömn och minskat behov av medicinering. Ökad rörlighet och förbättrad fysik minskar risken för fallolyckor, benskörhet och trycksår, vilket i sin tur innebär mindre belastning på vårdpersonalen och ett effektivare arbetssätt.

Normalitet

Långvarig vistelse inom olika boendeformer kan innebära stora förändringar i den normala livsföringen, med påtagliga risker för passivisering och inaktivering som ett resultat. Med väl planerad och genomförd aktivering, med öppenhet för välfärdsteknik ges möjlighet till en meningsfull vardag, trots avtagande funktioner.

Trygghet

Genom ett personcentrerat arbetssätt1 sätter man personen i fokus, inte sjukdomen. Personen med demenssjukdom bemöts med respekt och får ökad självkänsla och initiativförmåga. Genom att hitta de små personliga guldkornen i vardagen skapas trygghet trots omsorgssystemets behov av enkelhet och utbytbarhet.

1Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010, utgiven av Socialstyrelsen.

Fokus

Med medveten aktivering undviker man att passivisera den äldre, det gäller att lyfta, se och ta till vara på dennes förmågor. Fogligheten kan komma fort på ett äldreboende om personalen tenderar att fokusera enbart på vårdbehoven.

Känslan

De flesta människor behöver känna att de behövs, att de har en funktion och ett sammanhang. Medveten aktivering syftar till att behålla den känslan för att minska risken för att drabbas av livsleda, depression och melankoli.

Kvalitet

Undersköterskor är Sveriges största yrkesgrupp och redan idag ett bristyrke. Om inga förändringar görs inom organisation, arbetssätt och tekniska hjälpmedel kommer Sverige behöva ytterligare 500 000 undersköterskor till år 2023! Dagens rekryteringsutmaningar kommer bara öka och ställa ännu högre krav på innovativa arbetssätt för att behålla kvaliteten i vården.

Aktivering för en meningsfull vardag!

Vardagsstruktur

Hushållssysslor ger dagen struktur och innehåll. Olika sinnen stimuleras och minnen väcks till liv. Hushållssysslor möjliggör upplevelsen av att kunna bidra till något för andra.

Utomhus

Utomhusvistelser ger ett värde i sig och upplevelser av naturintryck ger en positiv känsla och välmående.

Glädje

Glädje är en underskattad medicin! Underhållning och kulturella upplevelser och aktiviteter ger också en känsla av tillhörighet i tid och rum. Det är viktigt att ha roligt!

Fysisk aktivering

Fysisk träning anpassad till individuella möjligheter och behov är väldigt viktigt för ökad eller bibehållen funktionell förmåga. Variera intensiteten och bygg in träningen som en del av dagliga rutinen.

Social

Socialt stimulerande aktiviteter kan minska risken för demenssjukdom. Det är viktigt att anpassa sig efter den kommunikativa förmågan och använda de olika sociala plattformar som det finns intresse för.

Positiv stimulans

I ett senare skede av demenssjukdomen kan det vara svårt att engagera personen i olika typer av vardagliga aktiviteter. Aktivering för att stimulera olika sinnen med massage, särskilda miljöer, aktiveringsdynor och innovativ teknik med mera kan ge positiv stimulans.

Kognitiv aktivering

Kognitiv aktivering för att använda sin intelligens och ta emot, bearbeta och förmedla information är också en viktig del. Förmågan att tänka, känna och lära behöver stimuleras.

Digitala Terapidjur

Läs mer

BikeAround

Läs mer

"Det betyder mycket för dem. Att kunna dansa, det är någonting som kopplar till ungdom och komma ut på dans och det livar upp mycket, de tycker det är väldigt roligt"

Arbetsterapeut, vårdboende

 

Utbildning

Utbildningen riktar sig till omvårdnadspersonal som arbetar med aktivering för seniorer och personer med demenssjukdom.

Innehåll
Utbildningen baserar sig på filosofin ”Aktiveringspusslet” som sammanfattar ett tvärprofessionellt förhållningssätt utifrån flera perspektiv. Genom dialog, planering och samverkan kan aktiveringen utvärderas och förbättras. Utbildningen är framtagen med hänsyn till Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

I utbildningen ingår:
▪︎ Genomgång av aktuell forskning och teori om aktiveringens betydelse vid åldrandet.
▪︎ Test av olika kognitiva hjälpmedel och redskap för aktivering.
▪︎ Tips och idéer för aktivering i åldrandets olika skeenden.
▪︎ Att medvetandegöra aktiviteter samt reflektera över dess betydelse.
▪︎ Fallstudier och dialog kring möjliga åtgärdsprogram.

Bild på Linda Björk utbildning Aktivering

Linda Björk

Utbildare och vägledare

Utbildning

Bild på talare på podiet som håller i en föreläsning om Aktivering